วัดหนองแบน

วัดหนองแบน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.สันทราย บ้านหนองแบน มีพระภิกษุ 2 รูป สามเณร 2 รูป มี กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิหาร 1 หล้ง โรงครัว 1 หลัง

 

วัดหนองแบน
วัดหนองแบน