วัดบุปผาราม

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.สันทราย มีพระภิกษุ 2 รูป สามเณร 4 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิหาร 1 หล้ง โรงครัว 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง

 

วัดบุปผาราม
วัดบุปผาราม