โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมศรีตรัง โรงเรียนสารภีพิทยาคม

 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

 

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ