โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

จ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
จ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
จ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
จ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
จ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
จ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน