ประชาสัมพันธ์ เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2563

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2563

วันเปิดรับลงทะเบียน

ในงบประมาณปี 2563(1 ตุลาคม 62 – 30 กันยายน 63) จะเปิดให้ผู้ปกครองลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นตันไป

 • เด็กแรกเกิดจะต้องมีสัญชาติไทยและ เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. ปี 2558 เป็นตันไป
 • ฐานรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท(ต่อคน(ต่อปี) คิดได้โดย นำเอารายได้รวมทั้งครอบครัว 1 ปีหารจำนวนคนในครั้วเรือน
 • คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ก็สามารถลงทะเบียนได้ คุณแม่ที่มีหรือไม่มีประกันสังคมก็สามารถลงทะเบียนได้ เช่นกัน
 • มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ไม่มี ก็ลงได้
 • คุณแม่อายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ลงทะเบียนได้
 • บุคคลที่รับอุปการะเด็ก ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้

 

เอกสารที่ต้องใช้เงินอุดหนุนเด็ก แรกเกิด 2563

 

เอกสารที่สามารถขอรับได้ที่ลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องเตรียมมาเอง

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด

 

 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชื่ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างไดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 • สมุดบันที่กสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา)
 • กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2