ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างประจำปี

ประชาสัมพันธ์….วันที่ 4-17 มกราคม ของทุกปี คือสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างประจำปี ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทราย วางแผนการใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด และสำรวจภาชนะเก็บน้ำที่มีอยู่ในบ้านเรือน เพื่อเตรียมเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง


หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 966 380