ประชาสัมพันธ์ ลดการเผา ลดหมอกควัน

📌📌📌ช่วงฤดูหนาวมักจะมีปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน พื้นที่ภาคเหนือมักจะประสบปัญหาหมอกควัน สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง ไฟป่า และการเผาในชุมชน ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้า เขม่าควัน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกะทะสภาพอากาศที่แห้งและนิ่ม ทำให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน

แต่ในปีนี้หลายจุดหลายพื้นที่เริ่มเป็นสีแดง ปีนี้หมอกควันมาเร็วกว่าปกติ ❌ (หยุดเผา เท่ากับหยุดฝุ่นละออง !!!) ❌