ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ปีงบประมาณ 2563

แจ้งประกาศราคากลางตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ปีงบประมาณ  2563

kaya