ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดวัชพืชลอยน้ำและวัชพืชหยั่งรากลึก ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

mix