ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ URL เว็บไซต์ การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.-2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฯ  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน     http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?