งานจัดซื้อจัดจ้าง

กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

 

 

สรุปผลการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ2563

 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

 

ปีงบประมาณ2562

 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
 13. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

 • 111
 • 222

รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • 111
 • 222