รายงานผลการจัดหาพัสดุและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

procurement-report2-01