ประชาสัมพันธ์การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. แสดงตนด้วยตนเอง

1.1 นำบัตรประชาชน(ตัวจริง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ (ในเวลารับเงินเบี้ยยังชีพ) และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการแสดงตน

1.2 กรณีไม่สามารถมาได้ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแสดงตนฯ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และนำไปยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

2. มอบหมายให้ผู้อื่นแสดงตนแทน

กรอกรายละเอียดลงในหนังสือมอบอำนาจ(แสดงตนฯ) และแบบแสดงตนฯ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลายมือชื่อพยานจำนวน 2 คน ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในเวลาจ่ายเบี้ย หรือนำส่ง ณ เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

หมายเหตุ

1. การแสดงตนของผู้พิการ ต้องใช้บัตรผู้พิการ ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น

2. หากไม่ยื่นเอกสารแสดงตนภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 การจ่ายเบี้ยยังชีพของท่านจะถูกระงับไปจนกว่าจะได้รับพิสูจน์ยืนยันสถานะ