ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งหอระจายข่าวประจำหมู่บ้านภายในตำบลสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14022020140406