ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านภายในตำบลสันทราย จำนวน 35 ชุด

K15012020095314