ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองเจ้ามหาวงศ์ บ้านปากคลอง หมูที่ 9

prakad rakakang M.9