ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าสา หมู่ที่ 2

prakad rakakang M.2