ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้งกระจายข่าวประจำหมู่บ้านภายในตำบลสันทราย

17022020162709