ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านภายในตำบลสันทราย

K28012020093222