นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์ แถลงนโยบาย

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 โดยมีวาระการประชุมการแถลงนโยบายของนายประภาส  อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

สำหรับนโยบายการพัฒนาที่นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสันทราย​ ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ

1.ด้านความมั่นคง

2.ด้านการศึกษา

3.ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

4.ด้านการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร

5.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.ด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

7.ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงาน และประชาชน

8.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.ด้านการบริหารงานภาครัฐ