ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งในการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

personnel-plan07