ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่1(1 เมษายน 2563) และครั้งที่2(1 ตุลาคม 2563)

personnel-plan06