ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายประภาส อุ่นใจ

นายประภาส อุ่นใจ

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายภักดี ศรีสมบัติ

นายภักดี ศรีสมบัติ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายทศพร ประอินทร์

นายทศพร ประอินทร์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายยุพล เสวันตุ่น

นายยุพล เสวันตุ่น

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายจุมพล คุณา

นายจุมพล คุณา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

 

 

สภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายนครชัย บุญหมื่น

นายนครชัย บุญหมื่น

ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายสัญญา ปามา

นายสัญญา ปามา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายจรัญ กิตติ

นายจรัญ กิตติ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1

นายชำนาญ หน่อน้อย

นายชำนาญ หน่อน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2

นายชูชาติ ปิงชัย

นายชูชาติ ปิงชัย

นายสุเทพ ศรีวิชัย

นายสุเทพ ศรีวิชัย

นายนครชัย บุญหมื่น

นายนครชัย บุญหมื่น

นายสัญญา ปามา

นายสัญญา ปามา

นายนิพนธ์ ทะพิงแก

นายนิพนธ์ ทะพิงแก

นายดวงจันทร์ ปัญญาเฟือน

นายดวงจันทร์ ปัญญาเฟือน

นายอาจ โสวนา

นายอาจ โสวนา

นายวิทยา ปัญญาเมืองใจ

นายวิทยา ปัญญาเมืองใจ

นายบุญส่ง นวลดอกไม้

นายบุญส่ง นวลดอกไม้

 

 

สำนักปลัดเทศบาล

นายทรรศนะ พิทาคำ

ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายทศพล อะทาโส

นายทศพล อะทาโส

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวถาวร ชื่นใจ

นางสาวถาวร ชื่นใจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางศุภิกา อุปันโน

นางศุภิกา อุปันโน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอรัญญา ปินตาเสน

นางอรัญญา ปินตาเสน

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายเตวิช แช่มเกษม

นายเตวิช แช่มเกษม

(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน)

นายบัญชา ปัญญาใจ

นายประกรรษวัต ปัญญาใจ

นิติกรปฏิบัติการ

นางสายทิพย์ อินทนนท์

นางสายทิพย์ อินทนนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวสุธิดา จันทร์แก้ว

นางวสุธิดา จันทร์แก้ว

นักพัฒนาชุมชน

นางสาววาสนา ดาวเรือง

นางสาววาสนา ดาวเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

กองคลัง

นางสาวเยาวลักษณ์ บุญชม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิลาวรรณ ดอนปัน

นางสาววิลาวรรณ ดอนปัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรจนา ปัญญาแปง

นางรจนา ปัญญาแปง

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายพิเชษฐ์ ธนาวุฒิกูร

นายพิเชษฐ์ ธนาวุฒิกูร

ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวแคทรียา ทองทิพย์

นางสาวแคทรียา ทองทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

กองช่าง

นายภาคิน อดิษพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนบดี โพธาศิริ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

กองการศึกษา

นางสาวดวงเดือน จันตา

นางสาวดวงเดือน จันตา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายธวัชชัย กันธิยา

นายธวัชชัย กันธิยา

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นางอารีวรรณ ทิพยจักร์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวทองใบ นันทพงษ์

นางสาวทองใบ นันทพงษ์

ตำแหน่ง ครู

นางต้อย โพธิ

นางต้อย โพธิ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

นางเครือวัลย์ ไชยวงศ์

นางเครือวัลย์ ไชยวงศ์

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

นางแสงหล้า แดงจ่าม

นางแสงหล้า แดงจ่าม

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแก้วลูน โสวะนา

นางสาวแก้วลูน โสวะนา

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก