ทำเนียบบุคคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายประภาส อุ่นใจ

นายประภาส อุ่นใจ

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายภักดี ศรีสมบัติ

นายภักดี ศรีสมบัติ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายทศพร ประอินทร์

นายทศพร ประอินทร์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายยุพล เสวันตุ่น

นายยุพล เสวันตุ่น

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายจุมพล คุณา

นายจุมพล คุณา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

 

 

สภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายนครชัย บุญหมื่น

นายนครชัย บุญหมื่น

ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายสัญญา ปามา

นายสัญญา ปามา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายจรัญ กิตติ

นายจรัญ กิตติ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1

นายชำนาญ หน่อน้อย

นายชำนาญ หน่อน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2

นายชูชาติ ปิงชัย

นายชูชาติ ปิงชัย

นายสุเทพ ศรีวิชัย

นายสุเทพ ศรีวิชัย

นายนครชัย บุญหมื่น

นายนครชัย บุญหมื่น

นายสัญญา ปามา

นายสัญญา ปามา

นายนิพนธ์ ทะพิงแก

นายนิพนธ์ ทะพิงแก

นายดวงจันทร์ ปัญญาเฟือน

นายดวงจันทร์ ปัญญาเฟือน

นายอาจ โสวนา

นายอาจ โสวนา

นายวิทยา ปัญญาเมืองใจ

นายวิทยา ปัญญาเมืองใจ

นายบุญส่ง นวลดอกไม้

นายบุญส่ง นวลดอกไม้

 

 

สำนักปลัดเทศบาล

นายทรรศนะ พิทาคำ

ปลัดเทศบาลฯ

นายทศพล อะทาโส

นายทศพล อะทาโส

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวถาวร ชื่นใจ

นางสาวถาวร ชื่นใจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางศุภิกา อุปันโน

นางศุภิกา อุปันโน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอรัญญา ปินตาเสน

นางอรัญญา ปินตาเสน

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายเตวิช แช่มเกษม

นายเตวิช แช่มเกษม

(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน)

นายบัญชา ปัญญาใจ

นางศุภิกา อุปันโน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสายทิพย์ อินทนนท์

นางสายทิพย์ อินทนนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวสุธิดา จันทร์แก้ว

นางวสุธิดา จันทร์แก้ว

นักพัฒนาชุมชน

นางสาววาสนา ดาวเรือง

นางสาววาสนา ดาวเรือง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

กองคลัง

นางสาวชวนพิศ เพลัย

นางสาวชวนพิศ เพลัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิลาวรรณ ดอนปัน

นางสาววิลาวรรณ ดอนปัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรจนา ปัญญาแปง

นางรจนา ปัญญาแปง

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายพิเชษฐ์ ธนาวุฒิกูร

นายพิเชษฐ์ ธนาวุฒิกูร

ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวภาวิณี ริยอง

นางสาวภาวิณี ริยอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวแคทรียา ทองทิพย์

นางสาวแคทรียา ทองทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

กองช่าง

xxx

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนบดี โพธาศิริ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวอนุรักษ์ วุฒิแขม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

กองการศึกษา

นางสาวดวงเดือน จันตา

นางสาวดวงเดือน จันตา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายธวัชชัย กันธิยา

นายธวัชชัย กันธิยา

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นางสาวทองใบ นันทพงษ์

นางสาวทองใบ นันทพงษ์

ครู คศ.1

นางต้อย โพธิ

นางต้อย โพธิ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางเครือวัลย์ ไชยวงศ์

นางเครือวัลย์ ไชยวงศ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางแสงหล้า แดงจ่าม

นางแสงหล้า แดงจ่าม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวแก้วลูน โสวะนา

นางสาวแก้วลูน โสวะนา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย