ประชาสัมพันธ์โครงการบริการชำระภาษีนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ จัดทำโครงการบริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ติดภารกิจด้านการทำงาน ที่ไม่สะดวกในการมาชำระภาษีในช่วงเวลาปฏิบัติงาน  ให้สามารถมาชำระภาษีในช่วงนอกเวลาราชการได้ โดยให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน