สำนักปลัดเทศบาล

นายทศพล อะทาโส

ดร.ทศพล อะทาโส

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 053 966059 ต่อ 15

นางสาวถาวร ชื่นใจ

นางสาวถาวร ชื่นใจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางศุภิกา อุปันโน

นางศุภิกา อุปันโน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอรัญญา ปินตาเสน

นางอรัญญา ปินตาเสน

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

xxx xxx

(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน)

นายบัญชา ปัญญาใจ

นายประกรรษวัต ปัญญาใจ

นิติกรปฏิบัติการ

นางสายทิพย์ อินทนนท์

นางสายทิพย์ อินทนนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวสุธิดา จันทร์แก้ว

นางวสุธิดา จันทร์แก้ว

นักพัฒนาชุมชน

นางสาววาสนา ดาวเรือง

นางสาววาสนา ดาวเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ