สภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายชูชาติ ปิงชัย

ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายวิทยา ปัญญาเมืองใจ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายจรัญ กิตติ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1

นายเกษตร บุญศรีตัน

นายดวงจันทร์ ปัญญาเฟือน

นายทองสุข ไชยชนะ

นายวิชัย คุณา

นายสุเทพ ศรีวิชัย

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2

นายณรงค์ ขาวรรณา

นายนครชัย บุญหมื่น

นายนิพนธ์ ทะพิงแก

นายศิวกร ผิวนวล