แผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์-พ.ศ.2561
 • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-รอบ-6-เดือน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (สี่ปี)
 • แผนสามปี(พ.ศ.2560-2562)
 • รายละเอียดโครงการพัฒนา (แผนสามปี พ.ศ.2560-2562)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด
 • หน้าปก
 • ส่วนที่ 1 บทนำ
 • ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
 • ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น
 • ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา