ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายประภาส อุ่นใจ

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายทศพร ประอินทร์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายสรรเสริญ ศรีสุธรรม

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายสัญญา ปามา

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายจุมพล คุณา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์