ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (เพิ่มเติม)

land-new-02