ภาษีป้าย

ประกาศใช้กฎกระทรวง เพิ่มอัตราภาษีป้าย เริ่มใช้ 1 ม.ค.2564

                                กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงภาษีป้ายฉบับใหม่ ขึ้นราคาภาษีป้ายทุกประเภท สอดรับสภาพสังคมเปลี่ยน เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ลงนามโดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยกำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 เนื่องจากอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและลักษณะป้ายที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน  จึงเห็นควรปรับปรุง และกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่

สำหรับอัตราภาษีป้ายใหม่ กำหนดไว้ทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่

  1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

(ก)ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ คิดอัตรา 10 บาท ต่อ 500 ตร.ซม

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

  1. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอังกฤษต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมายหรือภาพอื่นได้ คิดอัตรา 52 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา 26 บาทต่อ 500 ตร.ซม.

  1. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือมีเครื่องหมายใดๆหรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดหรือใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ คิดอัตรา 52 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา 50 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายฉบับใหม่นี้  ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  และป้ายที่ต้องเสียภาษีก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ให้เป็นไปตามอัตราเดิม