มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 • 111
 • 222

 

มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 • 111
 • 222

 

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 • 111
 • 222

 

มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • 111
 • 222

 

มาตราการป้องกันการรับสินบน

 • 111
 • 222

 

มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 • 111
 • 222

 

มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 • 111
 • 222