ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ “อบรมวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์