โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่

วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์