การวิเคราะห์ความเสี่ยงของส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

hiom-actions-to-manage-fraud-risks-02