การวิเคราะห์ความเสี่ยงของส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2-fraud-prevention02