ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563