ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

“ศูนย์กลางการผลิตผักปลอดสารพิษ และการผลิตลำไยที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภคและการส่งออก”

 

 

คำขวัญ

 

“ ศรัทธา 2 ศาสนา ลำไยล้ำค่าลือไกล แม่ปิงหล่อหลอมสายใย  จิตใจผู้คนแสนงาม ถิ่นนามเจ้ามหาวงศ์ ”

 

พันธกิจการพัฒนา (Mission)

1.ปรับปรุง และจัดทำถนนหนทาง เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลให้ทั่วถึง
2.วางระบบประปา ที่มาตรฐานและตอบสนองความต้องการใช้ของประชาชนในพื้นที่ ม.1-12
3. พัฒนาระบบการจัดการน้ำ ระบบเหมืองฝายให้เอื้อต่อเกษตรกร
4.เดินระบบไฟฟ้าสาธารณะและเพื่อการเกษตรให้ชาวบ้านให้ทั่วถึงในพื้นที่ ม.1-12
5.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้
6.ปราบปรามผู้ค้า ผู้เสพ ยาเสพติด ตลอดจนบำบัดรักษาผู้เสพให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการต้านยาเสพติด
7.ดูแลพัฒนาระบบสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ
8.ส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนให้คงอยู่ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางสังคมในการพัฒนา
9.ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
10.มุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)

1. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ดี สะดวกต่อการเดินทาง & ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
2. มีระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมทุกพื้นที่
3. มีระบบการจัดการน้ำ เหมืองฝายที่ได้รับการดูแล โดยไม่ทำลายวัฒนธรรมเหมืองฝายเดิม
4. มีไฟฟ้าสาธารณะและเพื่อการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่
5. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง มีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. ในหมู่บ้านไม่มีผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด ผู้เคยเสพได้รับการยอมรับและเข้าใจจากชุมชน
7. ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพจิตที่ดี ภายใต้สุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
8. ชุมชนมีจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดีงามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ชุมชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน