การประชุมสภาครั้งแรกเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ครั้งแรก

          วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ครั้งแรก​ โดยมีนายนายเลอยศ  พุทธชิโนรสสกุล   นายอำเภอสารภีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ครั้งแรก โดยในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ทั้ง 12 คน ได้ร่วมปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

มติที่ประชุมในการเลือกประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/เลขานุการสภาฯ

  • นายชูชาติ   ปิงชัย   ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
  • นายวิทยา  ปัญญาเมืองใจ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
  • นายจรัญ  กิตติ   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์