กองคลัง

นางสาวเยาวลักษณ์ บุญชม

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 053 966059 ต่อ 19

นางสาววิลาวรรณ ดอนปัน

นางสาววิลาวรรณ ดอนปัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรจนา ปัญญาแปง

นางรจนา ปัญญาแปง

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายพิเชษฐ์ ธนาวุฒิกูร

นายพิเชษฐ์ ธนาวุฒิกูร

ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวแคทรียา ทองทิพย์

นางสาวแคทรียา ทองทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ