งานการเงินและบัญชี

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 • ายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนกรฎาคม ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำพฤศจิกายน ๒๕๖๑
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำตุลาคม ๒๕๖๑
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
 • รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

แผนการเบิกจ่ายเงินประจำปี

 • แผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1
 • แผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
 • แผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
 • แผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4

 

รายงานการกับกับติดตามการใข้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

 • รายงานการกับกับติดตามการใข้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2561
 • รายงานการกับกับติดตามการใข้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. 2561
 • รายงานการกับกับติดตามการใข้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. 2562

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561