ส่งมอบหีบใส่บัตร บัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ส่งมอบหีบใส่บัตร บัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ ์ ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทั้ง 13 หน่วย เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป