กองการศึกษา

นางสาวดวงเดือน จันตา

นางสาวดวงเดือน จันตา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ 053 966059 ต่อ 17

นายธวัชชัย กันธิยา

นายธวัชชัย กันธิยา

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นางอารีวรรณ ทิพยจักร์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวทองใบ นันทพงษ์

นางสาวทองใบ นันทพงษ์

ตำแหน่ง ครู

นางต้อย โพธิ

นางต้อย โพธิ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

นางเครือวัลย์ ไชยวงศ์

นางเครือวัลย์ ไชยวงศ์

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

นางแสงหล้า แดงจ่าม

นางแสงหล้า แดงจ่าม

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแก้วลูน โสวะนา

นางสาวแก้วลูน โสวะนา

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก