กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลสันทราย

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย พร้อมอสม.และประชาชนชาวตำบลสันทรายร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลสันทราย