เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ได้ตระหนักและห่วงใยต่อความปลอดภัยของบุคลากร รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการทุกท่าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ณ ขณะนี้ ทางเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ได้ตระหนักและห่วงใยต่อความปลอดภัยของบุคลากร รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยจัดให้มีการการวัดไข้ และจัดเตรียม เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ามาติดต่อ มีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงในอาคารอย่างสม่ำเสมอด้วย

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อ และประชาชนทั่วไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

 

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ได้ตระหนักและห่วงใยต่อความปลอดภัยของบุคลากร รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการทุกท่าน