โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัส 2019 (COVID-19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัส 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 13.มี.ค.63