ด่านชุมชน 7 วันอันตราย

การดำเนินการด่านชุมชน 7 วันอันตราย (วันที่ 10 -16 เมษายน 2564)   เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ตั้งจุดตรวจด่านชุมชน ณ ป้อมยามบริเวณหน้าวัดสันทรายมหาวงศ์  โดยมีพนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (โควิด-19)