รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์(สตง) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 

auditor-report