ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เครื่อ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

auction-of-damaged-parcels-durable-articles