การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนป้องกันการทุจริต

 

มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต