19 พฤศจิกายน 2564 นายอำเภอสารภี หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอสารภีและคณะนายกเทศมนตรีทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสารภี เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564